Literárně-dramatický obor

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Hlavní  >  Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor

Základním principem literárně dramatické výchovy je dramatická hra a improvizace, která podněcuje a posiluje pozornost a soustředění, představivost, fantasii, myšlení, pohybovou kulturu, komunikaci slovní i mimoslovní, techniku řeči a projevu vůbec. Všemi těmito prostředky působí především na utváření osobnosti dítěte. Výchovná dramatika vede k osvojení mnohých dovedností nutných nejen při výkonu hereckého povolání ale i v jiných profesích a k tvořivému řešení situací a úkolů. Rozvíjí slovní zásobu, představivost, cit pro pravdivé jednání, přímé slovní vyjádření, prohlubuje pohybové a rytmické cítění.Žáci se zbavují křečovitosti a trémy, pěstují kulturu řeči a celkového projevu. Jsou směrováni k uměleckým projevům jako i k hlubšímu a citlivějšímu vnímání a chápání umění a kultury.

Literárně-dramatický obor je vyučován formou kolektivní výuky v přípravném stupni (2 hod.), prvním a druhém stupni (2-3 hod.).

Výuku vede paní učitelka BcA. Eva Synková. 

V literárně-dramatickém oboru vyučujeme předměty:

  • Divadelní kultura
  • Dramatická průprava
  • Dramatická tvorba
  • Hlasová tvorba
  • Práce v souboru
  • Přednes
  • Sólový projev