Dramatický obor

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Hlavní  >  Dramatický obor

Dramatický obor

Základním principem literárně dramatické výchovy je dramatická hra a improvizace, která podněcuje a posiluje pozornost a soustředění, představivost, fantasii, myšlení, pohybovou kulturu, komunikaci slovní i mimoslovní, techniku řeči a projevu vůbec. Všemi těmito prostředky působí především na utváření osobnosti dítěte. Výchovná dramatika vede k osvojení mnohých dovedností nutných nejen při výkonu hereckého povolání ale i v jiných profesích a k tvořivému řešení situací a úkolů. Rozvíjí slovní zásobu, představivost, cit pro pravdivé jednání, přímé slovní vyjádření, prohlubuje pohybové a rytmické cítění.Žáci se zbavují křečovitosti a trémy, pěstují kulturu řeči a celkového projevu. Jsou směrováni k uměleckým projevům jako i k hlubšímu a citlivějšímu vnímání a chápání umění a kultury.

Literárně- dramatický obor je vyučován formou kolektivní výuky v přípravném stupni (2 hod.), prvním a druhém stupni (2-3 hod.).

Výuku vedou paní učitelky BcA. Eva Synková a Jana Veberová.