Základní informace

Hudební obor

Výtvarný obor

Dramatický obor


Hlavní  >  Dramatický obor  >  Základní informace

Základní informace

Studium literárně dramatického oboru ZUŠ se dělí do 3 stupňů.

Přípravná dramatická výchova

Je určena pro děti pětileté a šestileté. Děti se zde hravou formou seznamují s praktikami dramatické výchovy, učí se vzájemné spolupráci a respektu k druhým.

První stupeň

V průběhu sedmi let studia prvního stupně se žáci věnují dramatické a hlasové průpravě, přednesu, práci v souboru a své místo zde má i divadelní teorie. Cílem studia literárně dramatického oboru není vychovat hotové herce, ale mladé lidi, kteří mají zdravé sebevědomí, znají své možnosti, umí se bez ostychu kultivovaně vyjádřit.

Žáci systematicky pracují na svém jevištním projevu. Učí se správně pohybovat, mluvit, improvizovat i pracovat s textem. Nedílnou součástí studia je výchova ke spolupráci ve skupině. Žáci jsou vedeni k vzájemné úctě, motivaci a pomoci. Každý má v kolektivu své místo, každý je pro skupinu důležitý.

Druhý stupeň

Čtyřleté studium ve druhém stupni vzdělávání je koncipováno tak, aby žáci prohloubily své dovednosti a znalosti z prvního stupně. Větší důraz je kladen na samostatnost ve snaze pochopit a zpracovat dramatický text. Větší nároky jsou kladeny na srozumitelnost a pravdivost hereckého projevu, na jeho kultivovanost a celkovou uměleckou výpověď.

Výuku vedou paní učitelky BcA. Eva Synková Reitererová a Jana Veberová.

V literárně-dramatickém oboru vyučujeme předměty:

  • Divadelní teorie
  • Dramatická průprava
  • Dramatická tvorba
  • Hlasová průprava
  • Práce v souboru
  • Přednes
  • Sólový projev
  • Přípravná dramatická výchova (pro nejmladší žáky)